FÉSZ

Adatvédelem


Hatályos a 2018. május 25-től megkezdett személyes adatkezelésre
 
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELEM
 
Jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák a FÉSZ ZRT. (székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13., adószám: 11121426-2-08, cégjegyzékszám: 08-10-001549, “FÉSZ” vagy “Adatkezelő”) által üzemeltetetett weboldal (www.fesz.hu) használatára vonatkozó tájékoztatást, ideértve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”) alapján adott tájékoztatást („Adatkezelési Tájékoztató”).
 
A FÉSZ számára kiemelt fontosságú cél az Érintettek által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, ezért elkötelezett az Érintettek információs önrendelkezési jogának a törvényes előírások szerinti biztosítása iránt. A FÉSZ honlapjának látogatói személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.
 
A FÉSZ minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A FÉSZ a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

Fogalommeghatározások:
 
Felhasználó vagy Érintett: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki megtekinti, belép vagy bármely egyéb módon igénybe veszi a FÉSZ weboldalát (www.fesz.hu).
 
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 
Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
Adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett Adatkezelési műveletek összessége;
 
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 
Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 
Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 
Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 
A weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések
 
A FESZ fenntart magának minden jogot a Weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében, a tartalmak szerzői jogi védelmet élveznek. Tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, arról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.
 
Tilos
a) a weboldalak tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése;
b) a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése;
c)  bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalak vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető (pl. keresőrobot, vagy bármely más visszafejtő);
 
www.fesz.hu webszervere automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja: a szolgáltatás működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak, és a FÉSZ minden szükséges intézkezdés megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez technikailag feltétlenül szükségesek. A FÉSZ haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.
 
A Felhasználókról a FÉSZ a fentiek szerint csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a tartalom fejlesztése és fenntartása érdekében használ fel,ezért a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el.
 
A cookie-k (sütik) feladata
  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, pl. választott nyelv
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő FÉSZnak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a(z) fesz.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Oldalunk a következő működéshez feltétlenül szükséges cookie-t használja: PHPSESSID Célja: a felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során
 
2. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (statisztika és marketing)
A(z) fesz.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Google információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez.Oldalunk a következő harmadik fél által elhelyezett cookie-kat használja: _ga, _gat, _gid, collect Célja: Google Analytics - egyedi azonosító generálása, statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat.
 
3. Cookie-k visszautasítása
A(z) fesz.hu, illetve a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.
 
A Felhasználó beleegyezése nélkül a FÉSZ az általa kezelt személyes adatokat nem kapcsolja össze, és azokat harmadik személy nem adja át, harmadik személyek számára nem teszi hozzáférhetővé. A FÉSZ az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.
 
A weboldalak külső (nem a FÉSZ által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaznak, ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek.
 
A FÉSZ minden esetben lehetőséget biztosít a Felhasználók számára, hogy személyes adataik felhasználását megtiltsa. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy személyes adataik felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatások nem, vagy csak korlátozottan érhetők el. A Felhasználók a fesz@fesz.hu vagy 9400 Sopron, Ipar krt. 13. címen kérhetnek további tájékoztatást, adataik helyesbítését és törlését is itt kérhetik.
 
Segítség a sütik beállításához:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu , vagy chrome://settings/content/cookies
Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k
IE11:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn